Interline Chloorgranulaat 5 kg

123,75

Interline Chloorgranulaat 5 kg. Producttype: Desinfectiemiddel
Productvorm: Korrels
Kleur van het product: Wit. Gewicht: 5 kg. Breedte verpakking: 260 mm
Diepte verpakking: 260 mm
Hoogte verpakking: 250 mm
Chloorpoeder voor snelle en directe desinfectie van zwemwater
Geschikt voor hard en zacht water
Granulaat
Houdt het zwemwater vrij van bacteriën, algen en andere micro-organismen

EAN: 8717496964502 Artikelnummer: 52781257 Categorie:

Beschrijving

Shock 55 Granulaat is een snel oplossend desinfectiemiddel voor zacht en hard water.nShock 55 kan gebruikt worden als eerste dosering bij een nieuw zwembad, als continue dosering om de dag of als schokbehandeling als het zwembadwater ernstig uit balans is.nnShock 55 dient o.a. voor:nnVernietiging van bacteriën en andere micro-organismen die een resistentie opgebouwd hebben tegen de gebruikelijke hoeveelheden chloor.nVoorkomen van algengroei.nVernietiging van ongewenste chlooraminen (veroorzakers van de chloorlucht en oogirritaties).

Extra informatie

Gewicht 55 kg
Afmetingen 26 × 26 × 25 cm
Model

Chloorgranulaat 5 kg

Geschikt voor

Gewicht

5 kg

Kleur

Producttype

Geschikt voor zwembad-/spawater

Ja

Productvorm

Korrels

Gebruiksinstructie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT: toegestaan is het gebruik als middel ter bestrijding of afwering van micro-organismen in zwemwater, echter\nuitsluitend in:\na. Therapeutische baden;\nb. Privé-baden, voorzover niet behorend bij hotels, kampeerterreinen, recreatiecentra en internaten; en mits het middel zodanig wordt gedoseerd dat:\n- het gehalte aan beschikbaar chloor, gemeten met DPD1 minimaal 2 mg/l en maximaal 5 mg/l bedraagt;\n- het gehalte aan cyanuurzuur een concentratie van 100 mg/l niet zal overschrijden.\nGEBRUIKSAANWIJZING: Dit middel is bestemd om zwemwater vrij te houden van bacteriën, algen en andere micro-organismen, die de hygiënische gesteldheid\nvan het water nadelig kunnen beïnvloeden. Het middel is een verbinding van chloor en cyanuurzuur. De desinfecterende werking berust op het vrijkomen van chloor.\nWanneer het middel aan zwemwater wordt toegevoegd, wordt het chloor verbruikt. Het cyanuurzuur wordt echter niet verbruikt; deze blijft in het water achter.\nWanneer de concentratie van het cyanuurzuur te hoog oploopt zal de werking van het middel teruglopen. Aangezien de toe te passen hoeveelheden afhankelijk zijn\nvan de mate, waarin het zwemwater wordt belast kan geen algemeen geldende dosering worden aangegeven. Als richtlijn geldt, dat voor een goede werking een\nminimale concentratie aan beschikbaar chloor van 2 mg/l nodig is en dat om gezondheidsrisico voor de zwemmers te vermijden, de concentratie aan beschikbaar\nchloor nooit meer dan 5 mg/l en de concentratie aan cyanuurzuur nooit meer dan 100 mg/l dienen te bedragen. Dit moet regelmatig worden gecontroleerd met\ndaarvoor bestemde testsets.\nOnder beschikbaar chloor worden die stoffen verstaan die met D.P.D.1 (diëthyl-para-phenyleendiamine) een kleurreactie geven. 18 gr product verhoogt het\nchloorgehalte van 10 m³ water met ±1 mg/l en verhoogt het gehalte cyanuurzuur eveneens met ±1 mg/l.\nWaarschuwing: Om in het water levende organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat zwemwater of afvalwater met middelresten rechtstreeks op\nhet oppervlaktewater wordt geloosd.\nATTENTIE: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken; er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Vormt giftig gas in contact met zuren. Altijd\nhet product aan water toevoegen, nooit andersom. Koel, droog en in gesloten verpakking bewaren. Lege verpakkingen uitspoelen met zwembadwater, alvorens af te\nvoeren volgens bestaande voorschriften.\nGevarenaanduidingen: Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende\norganismen, met langdurige gevolgen.\nVoorzorgsmaatregelen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens\nte gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/\nbeschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het\nhaar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen. NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten\nrusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen\nverwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Titel

Ga naar de bovenkant