Interline Chloortabletten 1 kg (200 gram)

25,75

Interline Chloortabletten 1 kg (200 gram). Producttype: Chloor
Productvorm: Tabletten
Kleur van het product: Wit. Gewicht: 1 kg. Breedte verpakking: 100 mm
Diepte verpakking: 100 mm
Hoogte verpakking: 190 mm
Langzaam oplossende chloortabletten
Desinfectie van zwemwater
Voor gebruik met chloordrijver
Houdt het water vrij van bacteriën, algen en anderen micro-organismen
Speciaal voor gebruik in grotere zwembaden

EAN: 8717496960436 Artikelnummer: 52781207 Categorie:

Beschrijving

Interline chloortabletten van 200 gram zijn bedoeld om zwemwater vrij te houden van bacteriën, algen en andere micro-organismen. De chloortabletten lossen langzaam op en zijn geschikt voor hard en zacht water. Speciaal geschikt voor het onderhoud van grotere opzetzwembaden of inbouwzwembaden. Interline chloortabletten zijn belangrijk voor de kwaliteit van het zwembad water.

Extra informatie

Gewicht 11 kg
Afmetingen 10 × 10 × 19 cm
Model

Chloortabletten 1 kg (200 gram)

Geschikt voor

Gewicht

1 kg

Kleur

Producttype

Geschikt voor zwembad-/spawater

Ja

Productvorm

Tabletten

Gebruiksinstructie

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT: toegestaan is het gebruik als middel ter bestrijding of afwering van micro-organismen in zwemwater, echter\nuitsluitend in:\na. Therapeutische baden;\nb. Privé-baden, voorzover niet behorend bij hotels, kampeerterreinen, recreatiecentra en internaten; en mits het middel zodanig wordt gedoseerd dat:\n- het gehalte aan beschikbaar chloor, gemeten met DPD1 minimaal 2 mg/l en maximaal 5 mg/l bedraagt;\n- het gehalte aan cyanuurzuur een concentratie van 100 mg/l niet zal overschrijden.\n\nGEBRUIKSAANWIJZING: Dit middel is bestemd om zwemwater vrij te houden van bacteriën, algen en andere micro-organismen, die de hygiënische gesteldheid van het water nadelig kunnen beïnvloeden. Het is vooral bedoeld om een eenmaal ingesteld chloorgehalte te handhaven, bijvoorbeeld in gevallen dat het bad sporadisch of gedurende langere tijd in het geheel niet wordt gebruikt. Het middel is een verbinding van chloor en cyanuurzuur. De desinfecterende werking berust op het vrijkomen van chloor. Wanneer het middel aan zwemwater wordt toegevoegd, wordt het chloor verbruikt. Het cyanuurzuur wordt echter niet verbruikt; dit blijft in het water achter. Wanneer de concentratie van het cyanuurzuur te hoog oploopt zal de werking van het middel teruglopen. Aangezien de toe te passen hoeveelheden afhankelijk zijn van de mate, waarin het zwemwater wordt belast kan geen algemeen geldende dosering worden aangegeven. Als richtlijn geldt, dat voor een goede werking een minimale concentratie aan beschikbaar chloor van 2 mg/l nodig is en dat om gezondheidsrisico voor zwemmers te vermijden, de concentratie aan beschikbaar chloor nooit meer dan 5 mg/l en de concentratie cyanuurzuur nooit meer dan 100 mg/l dienen te bedragen. Dit moet regelmatig worden gecontroleerd met daarvoor bestemde testsets. Onder beschikbaar chloor worden die stoff en verstaan die met D.P.D.1 (diëthyl-para-phenuleendiamide) een kleurreactie geven. Als richtlijn kan voorts worden aangegeven, dat 1 gram van dit middel per m3 water een beschikbaar chloorgehalte levert van ten hoogste 0,9 mg/l en een gehalte aan cyanuurzuur van 0,55 mg/l.\n\nWaarschuwing: Om in het water levende organismen te beschermen dient voorkomen te worden dat zwemwater of afvalwater met middelresten rechtstreeks op\nhet oppervlaktewater wordt geloosd.\n\nATTENTIE: Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken; er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Vormt giftig gas in contact met zuren. Altijd het product aan water toevoegen, nooit andersom. Koel, droog en in gesloten verpakking bewaren. Lege verpakkingen uitspoelen met zwembadwater, alvorens af te voeren volgens bestaande voorschriften.\n\nGevarenaanduidingen: Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.\n\nVoorzorgsmaatregelen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Stof/rook/gas/nevel/ damp/spuitnevel niet inademen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.\n\nNA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. NA INADEMING: het slachtoff er in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.\nBIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA blootstelling of bij onwel voelen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Titel

Ga naar de bovenkant